PSIHOLOGIJA PAMĆENJA I MIŠLJENJA


Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ispit iz ovog predmeta: 1. Steći će znanja o pravilnostima u procesima pamćenja i mišljenja. Predmet je koncipiran tako da se pored novih znanja produbljuju i stavljaju u širi kontekst znanja usvojena pohađanjem Kognitivne psihologije u II semestru. 2. Biće upoznat sa normalnim i patološkim procesima pamćenja i mišljenja, jednim delom i sa neuropsihologijom ovih oblasti. 3. Steći će znanja o načinima procene, postupcima i merama delovanja pamćenja i mišljenja. 4. Kroz demonstracije i praktične vežbe, upoznaće se sa nekim od postupaka iz tačke 3, kao ispitivač (eksperimentator) i ispitanik 5. Steći će znanja o primenama principa pamćenja i mišljenja u primenjenim oblastima psihologije – pedagoškoj, kliničkoj, psihologiji marketinga i oglašavanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DEJAN LALOVIĆ3x1
18B+4S+48P
MILENA ABRAMOVIĆ2x1
18B+4S+48P