Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: - Vlada osnovnim dokimološkim pojmovima i kategorijama; - Objasni kriterijume ocjenjivanja; - Razlikuje vrste i oblike školskog ocjenjivanja; - Identifikuje osnovne funkcije školskih ocjena; - Osmisli različite postupke i instrumente za vrednovanje učeničkog postignuća.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA ČALOVIĆ1x1
NIKOLA MIJANOVIĆ3x1

Termin kolokvijuma