KULTURA MODERNOG DOBA II


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Kultura modernog doba II, (semestar IV, ECTS kredita3, 2P+1V) Nakon što položi ovaj ispit , student će biti u mogućnosti da: -Procijeni i kritički analizira koliko je kultura bila u službi politike u pojedinim zemljama; -Objasni koliko je ekonomska razvijenost odnosno nerazvijenost pojedinih zemalja uticala na ulaganja u nauku i kulturu; -Analizira koliko su dostignuća u nauci i tehnici uticala na promjenu društvenog života; -Tumači razvoj pozorišta i filma kao novih grana u umjetnosti; -Uporedi tradicionalni način informisanja o nekim važnim događajima sa savremenim.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NADA TOMOVIĆ