ISTORIJSKA GEOGRAFIJA I


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni uticaj prirodno-geografskih faktora na: pojavu, razvoj i širenje čovjeka, kao i da razumije značaj ekumene, subekumene i anekumene u geopolitičkim odnosima; 2. Razumije značaj reljefa, obala, morskih struja, vremena, klime, ruda, uglja i nafte u geopolitičkim previranjima; 3. Tumači demografsko populacione politike; 4. Objasni geografske vidike i geografska znanja starih naroda: Feničana, Egipćana, Grka, Rimljana i Kineza; 5. Navede ulogu: Normana, Arabljana i Rusa u širenju geografskih vidika i geografskih znanja; 6. Objasni značaj velikih geografska otkrića i kolonizaciju Novog svijeta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN ŠĆEKIĆ2x1
39B+1S
MILJAN GOGIĆ2x1
39B+1S

ISTORIJSKA GEOGRAFIJA I (ONLINE PREDAVANJE)

ISTORIJSKA GEOGRAFIJA I (ONLINE PREDAVANJE)

ISTORIJSKA GEOGRAFIJA I (ONLINE PREDAVANJE)

ISTORIJSKA GEOGRAFIJA I (ONLINE PREDAVANJE)

ISTORIJSKA GEOGRAFIJA I (ONLINE PREDAVANJE)

ISTORIJSKA GEOGRAFIJA I (ONLINE PREDAVANJE)