OPŠTA ISTORIJA NOVOG VIJEKA (OD XV VIJEKA DO 1789)


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Kada položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: -Analizira zastupljenost opšte istorije u nastavnim programaima za osnovnu i srednju školu u kontekstu nastavnih planova; -Objasni koliko i kako su se prožimali različiti vjerski i politički pokreti kod evropskih naroda u periodu od XV do XIX vijeka; -Uporedi uspon pojedinih evropskih dinastija; - Tumači kako je prodor Osmanlija uticao na političke promjene u Evropi; -Razvija interesovanje učenika za istoriju drugih naroda; -Podstiče učenike da istorijske događaje i pojave tumače postulatima savremene istorijske nauke.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN ŠĆEKIĆ2x1
9B+2S+7P
ADNAN PRENKIĆ3x1
9B+2S+7P