Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Definiše biotičke sisteme i osnovne vrste areala; 2. Analizira biogeohemijske cikluse; 3. Povezuje istorijske razloge i sadašnje rasprostranjenja flore i faune; 4. Integriše znanja srodnih disciplina u sveobuhvatno znanje o rasprostranjenosti biljaka i životinja; 5. Razlikuje karakteristike biljnog i životinjskog svijeta prema geografskom rasprostranjenju; 6. Nabroji florističke i zoogeografske oblasti na Zemljinoj površini i prepozna najvažnije predstavnike flore i faune pojedinih područja; 7. Sažme i prezentuje usvojena saznanja o biogeografiji.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIBOR SPALEVIĆ

234 BIOGEOGRAFIJA Kolokvijum 1 2 Zavrsni

00 BIOGEOGRAFIJA predavanja 10

00 BIOGEOGRAFIJA predavanja 09

00 BIOGEOGRAFIJA predavanja 07

00 BIOGEOGRAFIJA predavanja 5 6

00 BIOGEOGRAFIJA predavanja 04