Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni interakcije između jona u vodenom rastvoru 2. Usvoji principe hemijske ravnoteže u rastvorima kiselina, baza, soli, teškorastvornih elektrolita, kompleksnih jedinjenja, redoks-sistema 3. Praktično uradi kompletnu klasičnu kvalitativnu analizu nepoznatog uzorka 4. Izračunava sadržaj analita u rastvoru 5. Objasni osnove raspodjele između faza u ekstrakcionim i hromatografskim metodama odvajanja 6. Služi se literaturom iz oblasti analitičke hemije

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA VUKANOVIĆ3x2
27B+3P
GORDANA BOŠKOVIĆ3x2
27B+3P
NADA BLAGOJEVIĆ2x1
27B+3P

Popravni kolokvijum