Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni značaj metalurških agregata i osnove toplotnih procesa u njima; 2. Karakteriše vrste izmenjivača toplote; 3. Poznaje konstrukcije i principe rada peći u ekstraktivnoj metalurgiji; 4. Definiše osnovne karakteristike rada peći u prerađivačkoj metalurgiji: 5. Izvrši proračun dimenzija peći na osnovu zadatih procesnih parametara.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEBOJŠA TADIĆ
ŽARKO RADOVIĆ