Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše osnovne metode ispitivanja fenomena prenosa; 2. Objasni osobine i režime strujanja fluida; 3. Opiše principe međufaznog prenosa mase; 4. Rešava jednačine konvektivnog prenosa i provođenja toplote; 5. Objasni principe prenosa toplote zračenjem.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ŽARKO RADOVIĆ