Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: (ili Po završetku ovog kursa student će moći da: ili slično) 1. Definise osnovne algebarske strukture : grupoid, polugrupu, monoid, grupu,prsten, tijelo i polje. 2. Opise algebru skupova, preslikavanja i prirodnih brojeva. 3. Objasni i prenese pojam mreze, distributivne mreze i mreze sa komplementima. 4.Objasni i prenese osnovne pojmove teorije grupa kao sto su pojam podgrupe, normalne podgrupe,faktor grupe, ciklicne grupe, izvodne grupe, homomorfizma grupa i unutrasnjeg automorfizma. 5. Dokaze i primijeni u zadacima Lagranzovu teoremu i osnovnu teoremu o homomorfizmima grupa.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA KONATAR3x1
11B+5P
ŽARKO PAVIĆEVIĆ4x1
11B+5P

Vježbe 2

Rezultati ispita u drugom terminu dodatnog roka

Promjena termina kolokvijuma - septembarski rok

Termini ispita u dodatnom (septembarskom) roku

Rezultati nakon martovskog roka i predlog ocjena