RAČUNARI I PROGRAMIRANJE


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Nabroji glavne komponente računarskog sistema i ukratko opiše hardver i softver; 2. Opiše kako se podaci (brojevi i drugo) prikazuju u memoriji računara i kako se izvode aritmetičke operacije u binarnom brojnom sistemu; 3. Navede svojstva Booleovih funkcija i rješava zadatke iz te oblasti; 4. Detaljno opiše kombinacione i sekvencijalne mreže u računarskom sistemu, kao što su sabirači, dekoderi, registri i brojači; 5. Objasni uzajamni odnos glavnih komponenti računarskog sistema (procesor, memorija i periferni uređaji); 6. Upotrebljava operativni sistem računara i softverski paket za programski jezik Pascal; 7. Nabroji i opiše vrste podataka i vrste naredbi u programskom jeziku Pascal; 8. Sastavlja programe za rješavanje elementarnih zadataka u razmatranom programskom jeziku.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIBOR DOŠLJAK3x1
11B+1P
PREDRAG STANIŠIĆ3x1
11B+1P

Način držanja vježbi iz računara i programiranja

Online predavanja

Termin prvog kolokvijuma

Online nastava

Promjena termina

Promjena termina

(Predavanja A, B) Pascal 1-60

Plan rada A, B (prikacen je jedan fajl)

Racunari i programiranje A, B - predavanja (prikacena je skripta)