Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student bi trebalo da je u stanju da 1. Definiše pojam određenog i neodređenog integrala kao i njihovu vezu preko Njutn-Lajbnicove formule. 2. Nalazi određene i neodređene integrale koristeći tehnike poput: metode smjene, trigonometrijske integracije, parcijalne integracije, integracije racionalnih funkcija... 3. Računa površinu figura između više funkcija kao i zapreminu tijela koje nastaju rotacijom takvih površi oko određene ose. 4. Koristi različite testove za utvrđivanje konvergencije redova, nalazi Tejlorovu reprezentaciju određenih funkcija. 5. Definiše osnovne pojmove i rezultate vezane za Furijerove redove.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠICA SLOVIĆ3x1
14B+6P
NEVENA MIJAJLOVIĆ3x1
14B+6P

Promjena termina završnog ispita

Link za predavanje

Link za predavanje

Link za predavanje

Link za predavanje

Link za predavanje