Semestar: 3
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će moći da: 1. definiše osnovne zakone elektrostatike; 2. definiše osnovne zakone magnetostatike; 3. definiše osnovne zakone za vremenski promjenljivo električno i magnetno polje; 4. analizira kola sa jednosmjernom i naizmjeničnom strujom; 5. fizički interpretira osnovne pojmove i teoreme iz vektorske analize neophodne za teoriju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KRSTO IVANOVIĆ4x1
5B+14P
NATAŠA RAIČEVIĆ4x1
5B+15P

Popravni drugi kolokvijum

Rezultati popravnog završnog ispita

Plan rada u 2021.

Usmeni dio ispita

Predavanja u ucionici

Online nastava

Plan rada