Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Humana ekologija (semestar VI, ECTS 3, 3P+0V) Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: o objasni ekološke aspekte nastanka i razvoja čovjeka, o zna pojmove iz oblasti demografije i njene veze sa biologijom/humanom ekologijom, o definiše procese nastanka i evolucije gradova, urbanih aglomeracija, o razumije procese rasta ljudske populacije, nastanak i posljedice gladi u svijetu, o razumije »push« and »pull« faktore migracije stanovništva, o definiše i razumije mikroklimu, aklimatizaciju, klo.kao stepen izolacije toplote, adaptaciju, o objasni strukturu urbanih područja,municipialitet, funkcionalnost i zone (zonu stanovanja,zonu privrede/industrijsku zonu,, zonu zelenila i rekreacije i dr), definiše substandardna naselja, o definiše tipove stanovanja (semiruralna, ruralna, semiurbana, urbana, ultraurbana), o definiše odgovarajuće aspekte stambenog prostora neophodnih za zdrav život porodice/socijalno zdrastveni optimalni uticaj stana i neadekvatne uslove koji dovode do narušavaanja fizioloških funkcija u organizmu, o razumije procese u radnoj urbanoj i industrijskoj sredini i prevenciju rizika životnog i radnog prostora/kao i dispoziciju otpadnih materija, o zna neprocjenjiv kvalitet prirodnog/dnevnog sunčevog osvjetljenja u radnom i boravišnom prostoru sa zdrastvenog (neuroendokrina kontrola, imunološki mehaniumi,kardiovaskularna regulacija i dr) i psiho-higijenskog aspekta, o zna uticaje nedovoljnog osvjetljenja ili blještanja, treperenja na čulo vidai zdravlje čovjeka odnosno, razumije pozitivan značaj praviilno odabranog i fokusiranog električnog osvjetljenja/fotobiološko dejstvo na procese u organizmu, o razumije stroboskopski efekat, o zna o uticaju buke kao o jednom od osnovnih uzroka narušavanja zdravlja, naročito u gusto naseljenim gradovima,i njenom dejstvu koje nije ograničeno samo na čulo sluha, o razumije buku kao fizički agens štetan po zdravlje, vibroakustičnu bolest, izvore buke prirodne, vještačke, klasifikovanje buke po jačini/intenzitetu, o razumije nastanak psiho-socijalnih oboljenja u urbanoj sredini (frustracija, stresovi, depresivna stanja i dr), o poznaje izvore elektromagnetnog zračenja/negativni uticaj elektromagnetnog »smoga po zdravlje čovjeka (telekomunikacije, radio, TV difuzija, mobilni i dr), o razumije negativno zračenje elektromagnetnih polja električnih instalacija: električnih generatora, visokonaponskih vodova, transformatora, distributivne mreže na zdrastveno stanje čovjeka, primarno kao reakcija tkiva i orgrgana i sekundarno kao integralna adaptacija na stresni faktor, o razumije negativan uticaj elektromagnetnih polja na životnu sredinu (narušavanje prirodnog predjela reljefa terena, pejzaža, zagađivanje zemljišta cinkom u blizini galvanizovanih struktura električnih stubova, negativan uticaj na stanište biljaka, životinja i čovjeka. o razumije uticaj grada na živi svijet, ugroženost fitocenoze,ruderalnu fitocenozu, aerozagađenje na biljni svijet u gradovima, oskudnu zoocenozu gradova, o zna princip kompozicije zelenila u gradu, blagodeti parkovske vegetacije na životnu sredinu grada i ljudsku populaciju unutar gradova.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJANA KRIVOKAPIĆ3x1
5B+18S

Nova objava - 01.04.2020 17:09

Nova objava - 01.04.2020 17:01

Nova objava - 01.04.2020 16:31

Nova objava - 25.03.2020 17:05

Nova objava - 25.03.2020 15:53