METODOLOGIJA NAUČNOG RADA


Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno realizovanih predispitnih i ispitnih obaveza student: 1) može da razumije vezu između primijenjene naučne metode i ishoda istraživanja, 2) stiče saznanja i vještine u pripremi i prezentaciji naučnih rezultata, počevši od pisanja seminarskih radova, diplomskih do originalnih naučnih radova; 3) je upoznat sa oblicima naučnog komuniciranja i objavljivanja naučnih rezultata, 4) stiče sposobnost vrjednovanja naučnog rada, članka, časopisa i naučnika, i 5) usvaja pojmove naučnog napredovanja u naučnom sistemu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIJAT BOŽOVIĆ2x1
13B