Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Crtežom jasno, precizno, jednoznačno i estetski prikladno predstavi predmet crtanja, kao i da nacrtani predmet/objekat zamisli u prostoru; 2. Vlada elementima tehničkog crteža, kao osnove za izradu projektne dokumentacije i samostalno ga crta i čita/razumije; 3. Grafički predstavi 3D objekte i detalje koristeći standarde i pravila tehničkog crtanja, uz pomoć klasičnog pribora ili računara

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Drugi kolokvijum

Prvi kolokvijum

Prvi domaći zadatak

Termini polaganja ispita u septembarskom roku - 21.08.2018 14:26

Pregled bodova nakon završnog ispita - 06.06.2018 16:57