Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da:
1. Opiše i razvrsta magmatske,sedimentne i metamorfne stijene,kao i njihove važnije predstavnike.
2. Procijeni fizičko-mehanička i strukturna svojstva stijenskih masa od čega zavise geotehnički uslovi fundiranja objekata.
3. Koristi geološke, hidrogeološke i inženjerskogeološke karte koje predstavljaju osnovne podloge za sva dalja projektovanja građevinskih objekata.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN RADULOVIĆ

Rezultati prvog testa i kolokvijuma

Evidencija bodova nakon popravnog ispita

Termin i način polaganja Završnog ispita

Evidencija bodova nakon II kolokvijuma

Zoom link za predavanja

Ocjene