Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+.67+1.33
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. primjeni stečenih znanja za koncepcijsku razradu sistema vodovoda , 2. definiše mjerodavne parametare i uradi hidrauličko dimenzionisanje vodovodne mreže naselja, 3. dimenzioniše rezervoar za potrebe vode za piće , 4. objasni i primijeni moderne alate za simulaciju hidrauličkih modela vodovodne mreže 5. definiše osnovne parametara za određivanje kapaciteta pumpnih stanica, uradi proračun utroška energije za rad pumpi , odredi krivu sistema , 6. objasni osnovne procese u postupcima prečišćavanja vode za piće 7. objasni i primijeni postupke dimenzionisanja građevina i uređaja za pročišćavanje voda,

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA OSTOJIĆ.67x1
30S+2P
1.33x2
30S+2P
GORAN SEKULIĆ3x1
30S+2P

Rezultati ispita Komunalna hidrotehnika 1 , januar 2021

Odbrana grafičkih radova

Rezultati ispita Komunalna hidrotehnika 1

Online predavanja - Komunalna hidrotehnika - 07.12. u 8:00

Online predavanja - Komunalna hidrotehnika - 30.11. u 8:00

Online predavanja - Komunalna hidrotehnika - 23.11. u 8:00