KOMUNALNA HIDROTEHNIKA II


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 3+.67+1.33
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. objasni i primijeni postupke procjene ulaznih parametara za projektovane sistema kanalizacije naselja 2. primijeni postupke dimenzionisanja građevina i uređaja kanalizacionog sistema naselja 3. primijeni postupke održavanja sistema kanalizacije 4. primijeni kriterijume za odabir materijala i uređaja za kanalizacionu mrežu 5. objasni i primijeni moderne alate za simulaciju hidrološko-hidrauličkih modela kanalizacione mreže 6. objasni osnovne procese u postupcima prečišćavanja otpadnih voda, 7. objasni i primijeni postupke dimenzionisanja građevina i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA OSTOJIĆ.67x1
28S+3P
1.33x2
28S+3P
GORAN SEKULIĆ3x1
28S+3P

Rezultati ispita Komunalna hidrotehnika II , prvi junski rok

Rezultati ispita - Komunalna hidrotehnika II

Odbrana grafičkih radova

Komunalna hidrotehnika II Prezentacije sa predavanja

Termin ispita - maj 2021

KHII - vježbe