Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+0+3
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Analizira poznate softvere za projektovanje saobraćajnica 2. Vlada AUTO CAD-om i GAVRAN Civil Modelerom (programi za projektovanje puteva) 3. Primjeni znanje na konkretnom zadatku crtanja zadatog objekta upotrebom izučenog softvera

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA IVANOVIĆ1x1
3S+5P
3x1
3S+5P