INŽENJERSKA HIDROLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni : za samostalnu izradu hidroloških studija i pripremu hidroloških podloga i za planiranje i projektovanje hidrotehničkih objekata i vodoprivrednih sistema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN SEKULIĆ2x1
12B+1P
MILENA OSTOJIĆ1x1
12B+1P
1x1
12B+1P