PLANIRANJE I SISTEMI SAOBRAĆAJA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Analizira i prognozira saobraćajne tokove. 2. Radi na planiranju raziličitih vidova i hijerarhijskih nivoa saobraćajnih infrastrukturnih sistema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA IVANOVIĆ2x1
2B
TEODORA POPOVIĆ1x1
2B
1x1
2B