Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Opiše i razvrsta magmatske,sedimentne i metamorfne stijene,kao i njihove važnije predstavnike 2. Procijeni fizičko-mehanička i strukturna svojstva stijenskih masa očega zavise geotehnički uslovi fundiranja objekata. 3. Čita i koristi geološke, hidrogeološke i inženjerskogeološke karte koje predstavljaju osnovne podloge za sva dalja projektovanja građevinskih objekata. 4.Organizuje izvođenje geotehničkih i hidrogeoloških istraživanja za potrebe projektovanja i izgradnje objekata.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN RADULOVIĆ

Termin polaganja kolokvijuma - 09.05.2018 12:04