NEUROLOGIJA (FIZIKAL.MED.6,MED.RADA 3 SPEC.EPID.1)


Semestar: 7
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2.67+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave iz predmeta Neurologija, student Medicine treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Poznaje i razumije anatomiju i funkcije centralnog i perifernog nervnog sistema vezano uz njihovu disfunkciju. 2. Prepoznaje neurološke bolesti u kliničkoj praksi, posjeduje znanje za izvodjenje kliničkog neurološkog pregleda. Poznaje dijagnostičke procedura u neurologiji. Poznaje terapiju neuroloških oboljenja. 3. Zna primarnu i sekundarnu prevencije neuroloških bolesti. 4. Prepoznaje hitna neuroloških stanja i posjeduje znanja o načinu zbrinjavanja hitnih neuroloških stanja. Poznaje diferencijalne dijagnoze poremećaja svijesti i pristupa bolesniku bez svijesti (u komi). Poznaje hitna stanja kod traume centralnog nervnog sistema. 5. Razumije kvalitet života kod onesposobljavajućih neuroloških bolesti. Oblast Medicina rada: 1. Sposoban je da procijeni radnu sposobnost kod neuroloških bolesnika. 2. Zna da analizira etiološke faktore onih neuroloških oboljenja koja mogu da nastanu u vezi sa radom.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BALŠA VUJOVIĆ3.73x1
2S+8P
IRENA NIKČEVIĆ VUKOVIĆ.27x1
2S+8P
SLAVICA VUJISIĆ2.31x1
2S+8P
VESNA BOKAN.18x1
2S+2P
MILENA COJIĆ.18x1
2S+8P