PORODIČNA MEDICINA(IZBORNA NASTAVA)


Semestar: 10
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1.2+.8+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave iz predmeta Porodična medicina II, student Medicine treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Osposobljen je da analizira simptome i znake kod pacijenta, prepozna najčešće bolesti i stanja i postavi radnu dijagnozu. 2. Sposoban je da procijeni koje dalje dijagnostičke postupke treba da provede u rješavanju pacijentovog problema. 3. Zna da procijeni koji problemi mogu da se rješavaju na nivou PZZ, a za koje treba pacijenta uputiti na više nivoe zdravstvene zaštite. 4. Koristi relevantnu literaturu i smjernice u rješavanju otvorenih pitanja u vezi dijagnostike i liječenja konkretnog pacijenta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALDIJANA ZEKOVIĆ.4x1
1S+1P
MERZIKA HODŽIĆ.4x1
1S+1P
MILENA COJIĆ1.2x1
1S+1P