DERMATOVENEROLOGIJA


Semestar: 7
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave iz predmeta Dermatovenerologija, student medicine treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: • Prikuplja anamnestičke podatake i sprovodi dermatološki pregled. • Osposobljen je da prepozna i liječi najučestalije dermatoze, koje se mogu zbrinuti na nivou primarne zdravstvene zastite. • Prepoznaje urgentna stanja u dermatovenerologiji. • Prepoznaje oboljenja koja mogu biti znak ozbiljnih internističkih oboljenja i pratilac maligniteta Ima znanje i vještine za liječenje oboljenja koja se preklapaju sa drugim kliničkim disciplinama

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA ĐUROVIĆ3x1
41B+9S+4P
2x1
7B+2S
NATAŠA VUKOTIĆ-ĐURIČANIN2x5
34B+7S+4P