SUDSKA MEDICINA


Semestar: 11
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student Medicinskog fakulteta nakon kompletiranog sudskomedicinskog tečaja posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Opisuje tjelesne povrede kod živih i umrlih osoba, dijagnostikuje njihovu vrstu i adekvatno popunjava i vodi medicinsku dokumentaciju. 2. Može ustanoviti odnos između oboljenja i povreda; zna razliku između komplikacije i posledice; upoznat sa principima kvalifikovanja povreda. 3. Razlikuje smrt po porijeklu i značaj vršenja obdukcije 4. Osposobljen je da prepozna znake smrti, konstatuje smrt na licu mjesta i u zdravstvenoj ustanovi i približno odredi vrijeme smrti 5. Osposobljen je da, u zavisnosti od okolnosti slučaja, zahtijeva i/ili predlaže kliničku i/ili sudskomedicinsku obdukciju 6. Osposobljen je da pravilno ispuni Potvrdu o smrti 7. Upoznat je sa postupcima ljekara prilikom identifikacije živih i mrtvih, posebno pri masovnim nesrećama. 8. Poznaje metodologiju određivanja alkoholisanosti, droga, dopinga, trovanja. 9. Upoznat je sa značajem DNK tehnologije kod utvrđivanja očinstva, identifikacije, bioloških tragova. 10. Upoznat sa značajem saobraćajnog traumatizma, povredama pri padu sa visine. 11. Upoznat sa procedurom sa pacijentima kod nasilja u porodici, kod torture. 12. Posjeduje znanja o medicinsko-pravnom okviru krivične odgovornosti u vezi sa ljekarskim radom te jatrogenim povredama, kao i sa pravima pacijenata. 13. Razumije sudskomedicinski značaj krivičnih djela u vezi sa polnim životom i u datoj okolnosti adekvatno medicinski postupa. 14. Zna značaj ubistva, saomoubistva i zadesa te kako postupiti u svim pojedinačnim slučajevima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ČUKIĆ1.5x1
22B+9S+6P
MIODRAG ŠOĆ1.5x1
22B+9S+6P
2x4
22B+9S+6P