Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije završene jednosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Medicinska informatika student treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Stiče odgovarajuće znanje o primeni savremene informacione i komunikacione tehnologije u biomedicini. 2. Posjeduje znanje o informacionim sistemima koji se primenjuju u biomedicini i zdravstvu. 3. Stiče odgovarajuće znanje o biomedicinskoj naučnoj informatici i naučnim informacijama. 4. Koristi softverske programe koji se primenjuju u okviru informacionih sistem u biomedicini i zdravstvu. 5. Sposoban je za potrebe: rada u okviru profesije, usavršavanja, naučnoistraživačkog rada i doživotnog učenja, pronalazi naučnu literaturu putem elektronskih indeksnih baza i baza punog teksta. 6. Koristi naučnu literaturu, vrši njenu kritičku procenu, vrednuje je određuje da li može biti osnova medicine zasnovane na dokazima i metaanalize, da je pravilno navodi u radovima, da vodi računa o mogućem kršenju etike naučnoistraživačkog rada i nastanka plagijarizma, da pronađe citate radova 7. Sposoban je da usmeno prezentuje seminarski rad i da napravi prezentaciju rada u power pointu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJUBIŠA STANKOVIĆ3x1
9S
1x1
9S

Nastava 20. mart

Nastava 6. mart