Semestar: 7, 8
ECTS: 12
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene dvosemestralne nastave iz predmeta Oralna hirurgija, student Stomatologije treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Sposoban je da samostalno pregleda pacijenta i uzme sve relevantne podatke vezane za njegovo zdravlje i bolest (stomatološka i odgovarajuća opšta anamneza), te sprovede neophodne dijagnostičke procedure u cilju postavljanja dijagnoze oralnohirurških oboljenja. 2. Primjenjuje terminalne i sprovodne anestezije u usnoj duplji u cilju sprovođenja oralnohirurških intervencija, dijagnostike i liječenja orofacijalnog bola, kao i da tretira komlikacije lokalne anestezije. 3. Izvrši jednostavna vađenja izniklih i djelimično izniklih zuba kao i komlikovana vađenja zuba (separacija) . 4. Propiše medikamente za preoperativni i postoperativni tretman oralnohirurških pacijenata i sprovede liječenje jednostavnih intraoperatovnih, postoperativnih i postekstrakcionih komlikacija, uključujući dijagnostiku i konzervativno liječenje oroantralne komunikacije. 5. Dijagnostikuje patološke promjene u vilicama (ciste, benigni tumori, netumorske lezije, periapikalne lezije, traume zuba) i postavlja indikacije za hirurške metode liječenja. 6. Liječi akutne i hronične dentogene infekcije, te ordinira odgovarajuće medikamente. 7. Uspostavi lokalnu hemostazu u toku i nakon hirurških intervencija. 8. Prevenira i sprovodi terapiju većine urgentnih stanja u stomatologiji.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA STAROVLAH
SUNČICA BRNOVIĆ
MARIJA ANTUNOVIĆ
RADE PEŠIĆ
BOŽIDAR ĐUROVIĆ