MENADŽMENT U STOMATOLOGIJI


Semestar: 8
ECTS: 1.75
Status: Obavezan
Fond: 1+0+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave iz predmeta Menadžment u stomatologiji, student Stomatologije treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Poznaje principe manadžmenta u zdravstvu. 2. Posjeduje osnovne vještine komunikacije. 3. Posjeduje osnovne vještine organizovanja, vođenja i upravljanja programom stomatološke zaštite. 4. Analizira stomatološke programe i donosi pravovremene odluke.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA MATIJEVIĆ