KLINIČKA OROFACIJALNA GENETIKA


Semestar: 8
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa iz predmeta student će biti osposobljen da: 1. Objasni principe i osobitosti nasljeđivanja genetičkih poremećaja i značaj kliničke genetike u stomatološkoj medicini. 2. Objasni principe nasljeđivanja genomskih poremećaja orofacijalne regije, njihovu kliničku sliku, način uzimanja genetičke anamneze, uključujući i izradu rodoslovnog stabla. 3. Prepozna i adekvatno interpretira orofacijalne anomalije, uputi pacijenta na odgovarajuče konsultacije i dijagnostiku. 4. Prezentuje opšte principe kliničke genetike i genetičkih metoda u dijagnostici genetičkih abnormalnosti orofacijalne regije. 5. Adekvatno procijeni ulogu nasljeđa u poremećaju dentalnih i orofacijalnih struktura i učestvuje u multidisciplinarnoj dijagnostici, liječenju i habilitaciji ovih pacijenata. 6. Poznaje osnovne principe i specifičnosti genetičkog savjetovanja i davanja genetičke informacije i osnovne bioetičke principe zaštite genetičkih podataka i nedirektnog sdavjetovanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA JOVANOVIĆ1x4
8B+9S+7P
OLIVERA MILJANOVIĆ1x1
8B+9S+7P