HIRURGIJA I NJEGA HIRURŠKIH BOLESNIKA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. planira i sprovodi pre-operativnu, perioperativnu i post-operativnu njegu. 2. zna , razumije i učestvuje u planiranju organizacije u operacionoj sali, kao i ulogu sprovodjenje njege u operacionoj sali i tokom opšte anestezije. 3. prepoznaje probleme njege i analizira planiranje njege za bolesnike oboljele od akutnih i hroničnih oboljenja i opekotina. 4. prepoznaje probleme njege i analizirati planiranje njege za bolesnike oboljele od hirurških problema probavnog, respiratornog, endokrinog i hematološkog sistema. 5. odredi ulogu medicinske sestre kao člana zdravstvenog tima u smislu liječenja i rehabilitacije bolesnika koji su bili podvrgnuti operaciji. 6. definiše metode procjene i planira njegu za bolesnike oboljele od hirurških problema kardiovaskularnog, nervnog, mišićno-koštanog, mokraćnog i reproduktivnog sistema, čulnih organa i kožnih problema. 7. planira i sprovodi kroz kritičko razmišljanje, individualnu, standardizovanu njegu u svim slučajevima. 8. zna,razumije i sprovodi njegu hirurških bolesnika 9. procijeni kritička pitanja prevencije komplikacija i njihovo liječenje u okviru procesa sestrinske njege. 10. uradi plan i program za kontinuitet njege nakon otpusta iz bolnice.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIODRAG RADUNOVIĆ
VESELIN STANIŠIĆ