Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene nastave, student treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Razumije bitne karakteristike opštih patoloških procesa 2. Prepoznaje bitne karakteristike specifičnih patoloških procesa 3. Opisuje morfološke i funkcionalne poremećaje u okviru opštih i specifičnih patoloških manifestacija 4. Razlikuje morfološke i funkcionalne poremećaje unutar organa, organskih sistema i cjelokupnog organizma 5. Posjeduje znanje i kompeticije vezane za uzimanje uzoraka za patohistološku obradu, fiksaciju uzoraka, laboratorijsku proceduru, makroskopsku i mikroskopsku analizu, patohistološke metode i obdukcionu tehniku. 6. Posjeduje kominikaciona znanja iz na relaciji patolog – ordinirajući ljekar, patolog – pacijent. 7. Dovodi u korelaciju dobijene patološke dijagnoze s simptomatologijom i formira kliničkopatološku korelaciju sa prognostičkim i prediktornim faktorima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
FILIP VUKMIROVIĆ1x1
51B+3P
MILETA GOLUBOVIĆ1x1
51B+3P
SNEŽANA RADOVANIĆ2x4
51B+3P

Rezultati ispita iz Patologije

Nova objava - 18.05.2020 19:50

Nova objava - 28.04.2020 22:34

Nova objava - 24.04.2020 20:57

Nova objava - 17.04.2020 15:48

Nova objava - 10.04.2020 08:01