ORGANSKA HEMIJA I


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Poznaje načine vezivanja, tipove hibridizacije i elektronske efekte kod organskih jedinjenja; 2. Klasifikuje organska jedinjenja prema funkcionalnim grupama i razlikuje osnovne klase organskih jedinjenja; 3. Predvidi, opiše i objasni fizička i hemijska svojstva i reaktivnost organskih jedinjenja na osnovu njihove strukture; 4. Objasni pojavu izomerije kod organskih molekula, razlikuje vrste izomerija i obrazloži njihovo značenje; 5. Poznaje vrste organskih reakcija i usvoji način pisanja i prikazivanja reakcijskog mehanizma; 6. Analizira osnovne reakcijske mehanizme i ukaže na strukturne i elektronske karakteristike reaktanata koji na njih utiču.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN BIGOVIĆ3x1
30B+1S+17P

Termin ispita u dodatnom ,,korona"-roku

Rezultati popravnog kolokvijuma iz Organske hemije 1 i zbir predispitnih poena

Rezultati kolokvijuma iz Organske hemije

Rezultati testa iz Organske hemije 1

ECTS katalog iz Organske hemije 1

Polaganje ispita iz organske hemije (korona-rok)