ORGANSKA HEMIJA II


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3++4
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Prepozna stereoizomere i označava odgovarajuće konfiguracijske izomere stereohemijskim oznakama i prikazuje konfiguraciju molekula na osnovu oznaka; 2. Prepozna stereohemijska svojstva molekula i analizira uticaj sterohemije na reaktivnost; 3. Prepozna i imenuje osnovna heterociklična jedinjenja i definiše načine njihove sinteze i karakteristične reakcije; 4. Koristi stečena znanja da prepozna strukturne karakteristike, reaktivnost i osobine biomolekula (ugljeni hidrati, proteini, lipidi i nukleinske kiseline); 5. Koristi stečena znanja da samostalno izvodi sintezu, prečišćavanje i dokazivanje jednostavnijih organskih jedinjenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN BIGOVIĆ4x1
10B+3P
NEVZETA TRUBLJANIN4x3
30B+1S+7P
VLATKO KASTRATOVIĆ3x1
30B+1S+7P
4x2
20B+1S+4P

Rezultati Organska hemija 2, septembarski rokovi

Rezultati Organska hemija 2, septembar I rok

Termin Ispita iz Organske hemije 2

Konačni rezultati, Avgustovski rok

Termin drugog avgustovskog roka

Rezultati, avgustovski rok, Organska hemija II