SOCIJALNA MEDICINA SA EPIDEMIOLOGIJOM I HIGIJENOM


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Opiše osnovne pojmove iz područja socijalne medicine, epidemiologije i higijene 2.Primijenjuje stečena znanja na objašnjenje javno zadravstvenih problema i uloge promocije zdravlja u prevenciji istih 3.Analizira pojmove zdravlja i bolesti, kao i indikatora zdravlja 4.Identifikuje i opisuje epidemiološke pojmove, pojave i probleme u zajednici 5.Analizira i objašnjava uzroke pojedinih bolesti, kao i metode njihova prepoznavanja (otkrivanja) 6.Grupiše i razlikuje grupe bolesti prema njihovim epidemiološkim karakteristikama 7.Analizira faktore životne sredine i njihov uticaj na zdravlje

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOBAN MUGOŠA2x1
44B+1P