FIZIOTERAPIJA U NEUROLOGIJI


Semestar: 4
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Opisuje etiologiju, patogenezu i kliničku prezentaciju čestih neuroloških poremećaja i bolesti povezuje ih sa strukturom i funkcijom nervnog sistema i uticajem na funkcionisanje pacijenta 2.Objašnjava i sprovodi odgovarajuću fizioterapeutsku ocjenu pacijenata sa neurološkim poremećajima 3.Primjenjuje vještine kliničkog prosuđivanja radi postavljanja prioriteta problema i planiranja fizioterapijskog programa koji odgovara individualnim potrebama pacijenta. 4.Demonstrira bezbednu i efikasnu primjenu osnovnih fizioterapijskih intervencija koje se koriste u liječenju osoba sa neurološkim poremećajima, prati i evaluira efekte primijenjene terapije 5.Prepoznaje ulogu fizioterapeuta i drugih zdravstvenih stručnjaka, pacijenta, njegove porodice i staratelja u sveobuhvatnom pristupu u liječenju i rehabilitaciji neuroloških pacijenata.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO MILOŠEVIĆ4x6
45B+31S+8P
VESNA BOKAN3x1
45B+31S+8P