FIZIOTERAPIJA U PULMOLOGIJI


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Pravilno interpretira osnovne pojmove anatomije, fiziologije i patofiziologije respiratornog sistema 2.Opiše i definiše različita oboljenja respiratornog sistema 3.Razumije i opiše uticaj oboljenja respiratornog sistema na funkcionisanje i kvalitet života pacijenta 4.Planira i primijeni fizioterapijske postupke koji se koriste u liječenju i rehabilitaciji kod različitih oboljenja respiratornog sistema 5.Razumije značaj interprofesionalnog timskog rada u rehabilitaciji pacijenata sa respiratornom disfunkcijom.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANDREA VLAOVIĆ1x4
27B+35S
EMILIJA PEJOVIĆ-NIKOLIĆ2x1
27B+35S