Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Preparation of End-of-Waste Criteria for Concluding Waste Status
Naziv : Priprema End-of-otpad Kriterijuma za zaključivanje statusa Otpada
Početak : 01.01.2020.
Kraj : 31.12.2021.
Skraceni naziv : PEKO
Web site :
Tip projekta : jačanje kapaciteta
Tematska oblast : Tehničke nauke
Jedinica : Metalurško-tehnološki fakultet
Budzet za jedinicu : 17000
Ukupan budzet : 17000
Rukovodilac :
Opis : Kroz uskladjivanje sa evropskom Waste Framework Directive (WFO), Crnoj Gori će se omogućiti uspostavljanje i primjena tzv. End-of-waste (EOW) kriterijuma kojima će nekim industrijskim otpadima status otpada biti preinačen u status sekundarnih sirovina ili materijala/proizvoda, korišćenjem standardizovane evropske metodologije i prepoznavanjem inovativnog potencijala i tehnologija za procesiranje lokalnih industrijskih otpada.


Through harmonization with the European Waste Framework Directive (WFO), Montenegro will be enabled to establish and implement the so-called End-of-waste (EOW) criteria by which the status of some industrial waste will be transformed into the status of secondary raw materials or materials / products, using a standardized European methodology and recognizing the innovative potential and technologies for processing local industrial waste.