Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Development of high-strength aluminum alloys reinforced with quasi-crystals
Naziv : "Razvoj visokočvrstih Al legura ojačanih kvazikristalima
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2013.
Skraceni naziv : High Strength Al Alloys
Web site :
Tip projekta : saradnja (+mobilnost, karijerni razvoj)
Tematska oblast : Metalurgija & Materijali
Jedinica : Metalurško-tehnološki fakultet
Budzet za jedinicu : 2500
Ukupan budzet : 4950
Rukovodilac :
Opis : Dizajn/razvoj/izbor novih legura Al-Mn-Be, Al-Mn-Be-Cu, Al-Mg-Mn-Be, Al-Mn-Ti-BC-Be, koje sadrže kvazikristale, za automobilsku primjenu; postizanje najboljeg odnosa čvrstoće prema specifičnoj gustini i definisanje procesa izrade. Izbor odgovarajućeg sastava i postizanje čvrstoće ojačavanjem precipitacijom ili primarnim česticama kvazikristala, u korelaciji s mehaničkim ponašanjem i najboljim mogućim odnosom čvrstoće / gustine.


Design / development / selection of new alloys Al-Mn-Be, Al-Mn-Be-Cu, Al-Mg-Mn-Be, Al-Mn-Ti-BC-Be, containing quasicrystals, for automotive applications; achieving the best strength ratio to specific density and defining the fabrication process. Selection of the appropriate composition and achievement of strength by reinforcement by precipitation or primary particles of quasicrystals, in correlation with mechanical behavior and the best possible strength / density ratio.