Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Eco-friendly cathode materials for lithium / sodium ion batteries
Naziv : Ekološki katodni materijali za litijum/natrijum jonske baterije
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2021.
Skraceni naziv : EKAMAB
Web site :
Tip projekta : saradnja (+mobilnost, karijerni razvoj)
Tematska oblast : S3 – Energija i održiva životna sredina
Jedinica : Metalurško-tehnološki fakultet
Budzet za jedinicu : 50000
Ukupan budzet : 50000
Rukovodilac :
Opis : Cilj projekta je sinteza jeftinih, netoksičnih i ekološki prihvatljivih katodnih materijala za Li/Na jonske punjive baterije, brzim i efikasnim metodama sinteze. Planirana je sinteza miješano-polianionskih jedinjenja M4Fe3(PO4)2P2O7 (M = Li ili Na), samostalno ili u formi kompozita sa ugljenikom. Ispitaće se struktura, morfologija, kinetika interkalacije Li/Na jona u elektrolitičkim rastvorima Li/Na soli, kao i brzine skladištenja naelektrisanja u formi dvojnog električnog sloja dobijenih materijala.


The aim of the project is the synthesis of low-cost, non-toxic and environmentally friendly cathode materials for Li / Na ion rechargeable batteries, by fast and efficient synthesis methods. The synthesis of mixed polyanionic compounds M4Fe3 (PO4) 2P2O7 (M = Li or Na) is planned, alone or in the form of carbon composites. The structure, morphology, kinetics of Li / Na ion intercalation in electrolytic Li / Na salt solutions, as well as the rates of charge storage in the form of a double electric layer of the obtained materials will be examined.