Slavka Gvozdenović

dr Slavka Gvozdenović

redovni profesor | Filozofski fakultet

Dr SLAVKA GVOZDENOVIĆ, redovni profesor; rođena je 15. marta 1960. godine u Nikšiću. Po završetku osnovne škole (1973), gimnazije (1977) i osnovnih studija (1981) u Nikšiću, magistrira (1984) i doktorira (1987) na FPN Univerziteta u Beogradu. Radila je kao srednjoškolski profesor (1982–1986); potom kao asistent za filosofsku grupu predmeta (1986–1988), od 1988. kao docent, a od 2001. kao vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. U zvanje redovnog profesora za predmete: Metodika nastave filosofije i...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFSOCIOLOGIJASpecijalisticke1SOCIOLOGIJA OBRAZOVANJA3 x 12 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJASpecijalisticke1TEORIJSKE OSNOVE METODIKE SOCIOLOGIJE2 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAMaster2METODIKA NASTAVE FILOZOFIJE3 x 13 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAMaster2TEORIJSKE OSNOVE METODIKE SOCIOLOGIJE2 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke2INTERAKTIVNA NASTAVA3 x 10 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJASpecijalisticke2METODIKA NASTAVE SOCIOLOGIJE SA ŠK .RADOM2 x 10 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAMaster3METODIKA NASTAVE SOCIOLOGIJE SA ŠKOLSKIM RADOM2 x 10 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne6UVOD U SOCIOLOGIJU OBRAZOVANJA2 x 12 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne6FILOZOFIJA OBRAZOVANJA2 x 12 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne6TEORIJA METODIKE NASTAVE FILOZOFIJE3 x 12 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne6SOCIOLOGIJA OBRAZOVANJA2 x 11 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne7TEORIJSKE OSNOVE METODIKE NASTAVE FILOZOFIJE0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor