Goran Pešić


Goran Pešić
Šifra: 900685
Prezime i ime: Goran Pešić
Titula: dr sci med
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne4FIZIOTERAPIJA MUSKULOSKELETNIH BOLESTI I POVREDA3 x 10 x 00 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne5FIZIOTERAPIJA U GERIJATRIJI1 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor