Studijski program

Nivo studija: MAGISTARSKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

• Razumije ulogu i strukturu tržišta električne energije. • Razumije i proračunava parametre uzemljenja elemenata sistema i mreže. • Razumije ulogu proizvodnih jedinica i postupke njihovog optimalnog angažovanja • Poznaje prirodu i način modelovanja prenaponskih prelaznih procesa • Proračunava efekte integracije distribuiranih izvora električne energije na radne režime u elektroenergetskim mrežama sa aspekta strujnih i naponskih prilika, stabilnosti, kvaliteta električne energije. • Primjenjuje metode optimizacije elektroenergetskih i elektrodistributivnih sistema. • Definiše i analizira napredne elektroenergetske mreže i sisteme. • Kroz izradu master rada vlada sposobnošću individualnog rada u multidisciplinarnom okruženju.