Objavljen tematski zbornik o sporom turizmu u izdanju Univerziteta Crne Gore i Filozofskog fakulteta

Tematski zbornik Spori i brzi turizam – putnici, lokalne zajednice, teritorije, iskustva (Slow and fast Tourism – Travellers, Local Communities, Territories, Experiences), koji su uredile doc. dr Nataša Krivokapić i prof. dr Ivona Jovanović,  objavljen je u izdanju Univerziteta Crne Gore i Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Ova obimna ilustrovana naučna publikacija napisana na engleskom, italijanskom i francuskom jeziku, predstavlja plod rada istaknutih naučnika sa prostora Mediterana, okupljenih oktobra 2019. godine na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, u okviru Mediteranske Asocijacije za sociologiju turizma (AssMed). Publikacija sadrži 28 naučnih radova podjeljenih u šest tematskih cjelina u kojima se sa različitih aspekata obrađuje problematika slow koncept putovanja koji dobija sve više na značaju u eri globalizacije, informacionih tehnologija i sve oštrije konkurencije.  Nastao kao reakcija  na...