Fakultet dramskih umjetnosti / Filmska i televizijska režija / FILMSKA REŽIJA - SPECIJALISTIČKI RAD

Naziv predmeta:FILMSKA REŽIJA - SPECIJALISTIČKI RAD
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
9871Obavezan2128+4+0
Studijski programi za koje se organizujeFilmska i televizijska režija
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
12 kredita x 40/30=16 sati i 0 minuta
8 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
4 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
16 sati i 0 minuta x 16 =256 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
16 sati i 0 minuta x 2 =32 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
12 x 30=360 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
72 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 256 sati i 0 minuta (nastava), 32 sati i 0 minuta (priprema), 72 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet dramskih umjetnosti / Filmska i televizijska režija / DOKUMENTARNI FILM+ESTETIKA SAV.DOK.IZRAZA-SPEC.RAD

Naziv predmeta:DOKUMENTARNI FILM+ESTETIKA SAV.DOK.IZRAZA-SPEC.RAD
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
9874Obavezan2128+4+0
Studijski programi za koje se organizujeFilmska i televizijska režija
Uslovljenost drugim predmetimaKompletne osnovne akademske studije Filmske i TV režije.
Ciljevi izučavanja predmetaNakon četiri semestra na osnovnim akademskim studijama, te vlastitih praktičnih radova, studenti treba da uđu dublje u smisao pravljenja dokumentaraca, u društvenu relevantnost dok. filma, uticaje savremenih tehnologija na dok. film, različite estetičke i poetičke pristupe autora, te da izgrade sopstvenu autopoetičku svijest, kako bi se pravljenju dokumentaraca mogli posvetiti na najkompetentiji mogući način.
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnikaVladimir Perovic
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, analize viđenog, diskusije nastavnik-studenti, seminarski radovi, studentska predavanja (svaki studnet dobija da pripemi i predaje po jednu temu), praktični rad (snimanje dokumentarnog filma, koji više nije vježba).
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Ketman i umijeće prikrivanja. Primjer iranskih dokumentaraca
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Smrt i bol u dokumentarcu. Mjesto i uloga želje u dokumentarcu.
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Etička dimenzija dokumentarnog diskursa. Vrijednosti, etika i izbori
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Osporavanja dokumentarca i digitalno
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Očiglednost i argumenti
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Retorika i njeno prevazilaženje u dokumentarcu.
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Ikonička slika
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Opažanje slika: empirijska očiglednost.
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Storiteling u dokumentarcu: drama stvarnog života
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Dramski razvoj, vrijeme i struktura priče
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Strukture: retoričke, formalno narativne, dramske, otvorene
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Forma, kontrola i stil /
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Glas dokumentarca i perspektiva.
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Glas dokumentarca i perspektiva.
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta10 kredita x 40/30 = 13 sati i 20 minuta Struktura: 8 sati predavanja 4 sati vježbi 1 sati i 20 minuta individualnog rada studenta (priprema za laboratorijske vježbe, za kolokvijume, izrada domaćih zadataka) uključujući i konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
12 kredita x 40/30=16 sati i 0 minuta
8 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
4 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
16 sati i 0 minuta x 16 =256 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
16 sati i 0 minuta x 2 =32 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
12 x 30=360 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
72 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 256 sati i 0 minuta (nastava), 32 sati i 0 minuta (priprema), 72 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveNastava i završni ispit: (13 sati i 20 minuta) x 16 = 213 sati i 20 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (13 sati i 20 minuta) = 26 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 10 x 30 = 300 sati Dop
Konsultacije
LiteraturaBill Nichols: REPRESENTING REALITY, Issues and Concepts in Documentary, Indiana University Press, 1991. Michael Renov: THEORIZING DOCUMENTARY, Routledge, 1993 Carl R Plantinga: RHETORIC AND REPRESENTATION IN NONFICTION FILMS, Cambridge University Press, 1997 Po želji: Jane L. Chapman: ISSUES IN CONTEMPORARY DOCUMENTARY, Polity Press Cambridge, 2009 Sheila Curran Bernard: DOCUMENTARY STORYTELLING for Film and Video Makers, Focal Press, Elsevier, 2004 Alan Rosenthal: NEW CHALLENGES TO DOCUMENTARY, Indiana University Press, 2005
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeProvjera i ocjenjivanje kontinuirano tokom semestra 50 poena (razgovori, analize, ponuđen sinopsis, seminarski rad) Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena