Pravni fakultet, 21.04.2020

Informacija o načinu i terminima provjera znanja za vrijeme trajanja privremenih mjera 

Kolokvijumi koji će se odražti putem DL platforme (MOODLE) u formi testa, studenti mogu pristupiti preko svog DL naloga. Test će biti dostupan na stranici predmeta iz kojeg student polaže test u vrijeme koje je odredio predmetni nastavnik za sve studente istovremeno.
Testu nije moguće pristupiti prije vremena koje je određeno za početak testa. Test traje do isteka vremena koje je odredio nastavnik u obavještenju bez obzira na to kada se student logovao i pristupio testu, čime je omogućeno svim studentima da imaju isto vrijeme za izradu testa.
Tačan odgovor na svako pitanje vrjednuje se sa brojem poena i tipom pitanja koje je odredio nastavnik.
U toku vremena predviđenog za test a prije predaje testa je moguće mijenjati odgovore više puta bez kaznenih poena.
Test se predaje tako što student na poslednjem pitanju iskoristi opciju "završi pokušaj", nakon čega će biti prikazana stranica koja sadrži "rezime pokušaja" za svako pitanje pojedinačno.
U ovoj fazi student još uvijek ima mogućnost povratka na postavljena pitanja i promjene odgovora pritiskom na opciju "povratak na pokušaj".
Nakon što je student konačno završio test, korištenjem opcije "završi pokušaj", sistem otvara opciju "predaj sve odgovore i završi test", nakon čega sistem traži potvrdu predaje testa nudeći opciju "predaj sve odgovore i završi test". I u ovoj fazi moguće je odustati i ponovo se vrati na korekciju odgovora pritiskom na opciju "odustani".
Ukoliko student ne preda test u vrijeme koje je predviđeno za izradu testa, sistem će predaju izvršiti automatski. Nakon predaje testa, sistem prikazuje rezultate i tačne odgovore na svako pitanje koje je student imao na testu.

 

PRAVNI FAKULTET

 

 

 

 

 

Studijski program

Semestar

Naziv predmeta

Ime i prezime nastavnika

Način organizacije kolokvijuma

Termini:  kolokvijum; popravni kol.

PRAVNE NAUKE 2017

2

UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

Zoran Rašović

Odlaganje kolokvijuma do početka nastave

 -

PRAVNE NAUKE 2017

2

USTAVNO PRAVO

Milan Marković

Provjera znanja - Moodle

7. maj; 21. maj

PRAVNE NAUKE 2017

2

RADNO PRAVO

Vesna Simović Zvicer

Provjera znanja - Moodle

29. april; 13. maj

PRAVNE NAUKE 2017

2

OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE

Rajka Đoković

Provjera znanja - Moodle

1. maj i 15. maj

PRAVNE NAUKE 2014

2

OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA
(za studente starije generacije, prije 2017.)

Marko Dokić

Provjera znanja - Problemska pitanja; seminarski rad

5. maj u 17h; 12. maj u 17h

PRAVNE NAUKE 2014

2

OSNOVI EKONOMSKE POLITIKE

(za studente starije generacije, prije 2017.)

Komisija (Aneta Spaić, Vladimir Savković, Gordana Paović Jeknić)

Odlaganje kolokvijuma do početka nastave

 -

PRAVNE NAUKE 2014

2

ENGLESKI JEZIK II 

(za studente starije generacije, prije 2017.)

Filološki fakultet

Odlaganje kolokvijuma do početka nastave

 -

PRAVNE NAUKE 2017

4

OBLIGACIONO PRAVO

Snežana Miladinović

Odlaganje kolokvijuma do početka nastave

 -

PRAVNE NAUKE 2017

4

KOMPANIJSKO PRAVO

Dragan Radonjić

Provjera znanja - Moodle

29. april u 10h; 13. maj u 10h

PRAVNE NAUKE 2017

4

KRIVIČNO PRAVO – POSEBNI DIO

Velimir Rakočević

Odlaganje kolokvijuma do početka nastave

 -

PRAVNE NAUKE 2017

4

FINANSIJSKO PRAVO

Gordana Paović Jeknić

Provjera znanja - Moodle

5. maj; 19. maj

PRAVNE NAUKE 2017

4

UPRAVNO PRAVO

Dražen Cerović

Provjera znanja - Moodle

8. maj; 22. maj

PRAVNE NAUKE 2014

4

STVARNO PRAVO (za studente starije generacije, prije 2017.)

Zoran Rašović

Odlaganje kolokvijuma do početka nastave

 -

PRAVNE NAUKE 2014

4

STRANI JEZIK – STRUČNI I
(za studente starije generacije, prije 2017.)

Filološki fakultet

Odlaganje kolokvijuma do početka nastave

 -

PRAVNE NAUKE 2017

6

POMORSKO PRAVO

Vladimir Savković

Provjera znanja - Moodle

kolokvijum već održan;  popravni - 27. april

PRAVNE NAUKE 2017

6

AUTORSKO PRAVO I PRAVO INDUSTRIJSKE SVOJINE

Draginja Vuksanović Stanković

Skype

5. maj u 8:30h; 19. maj u 8:30

PRAVNE NAUKE 2017

6

MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Aneta Spaić / Nikola Dožić

Provjera znanja - Moodle

30. april; 14. maj

PRAVNE NAUKE 2017

6

NOTARSKO PRAVO

Velibor Korać

Provjera znanja - Moodle

13. maj; 20. maj

PRAVNE NAUKE 2017

6

KRIMINALISTIKA

Velimir Rakočević

Odlaganje kolokvijuma do početka nastave

 -

PRAVNE NAUKE 2017

6

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Ranko Mujović

održan kolokvijum

 -

PRAVNE NAUKE 2017

6

KRIVIČNO IZVRŠNO PRAVO

Darko Radulović

Provjera znanja - Problemska pitanja; seminarski rad

21. april u 12h; 5. maj u 12h

PRAVNE NAUKE 2017

6

MEĐUNARODNO PRAVO LJUDSKIH PRAVA

Nebojša Vučinić

Esej - seminarski rad

20 i 23 maj

PRAVNE NAUKE 2014

6

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO (za studente starije generacije, prije 2017.)

Biljana Đuričin

Provjera znanja - prakticni zadaci

4. maj 13,14,15 i 16h; 18. maj 13, 14, 15 i 16h

PRAVNE NAUKE 2014

6

POSLOVI ROBNOG PROMETA (za studente starije generacije, prije 2017.)

Dragan Radonjić

Provjera znanja - Moodle

29. april u 12h, 13. maj u 12h

PRAVNE NAUKE 2014

6

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO (za studente starije generacije, prije 2017.)

Maja Kostić Mandić

Provjera znanja - Moodle

15. maj u 10:00h;
20. maj u 12:15

PRAVNE NAUKE 2014

6

STRANI JEZIK – STRUČNI II (za studente starije generacije, prije 2017.)

Filološki fakultet

Odlaganje kolokvijuma do početka nastave

 -

PRAVNE NAUKE 2017 - Bijelo Polje

2

UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

Draginja Vuksanović Stanković

Provjera znanja - Skype

5. maj u 12h; 19. maj u 12h

PRAVNE NAUKE 2017 - Bijelo Polje

2

USTAVNO PRAVO

Milan Marković

Provjera znanja - Moodle

7. maj; 21. maj

PRAVNE NAUKE 2017 - Bijelo Polje

2

RADNO PRAVO

Vesna Simović Zvicer

Provjera znanja - Moodle

29. april; 13. maj

PRAVNE NAUKE 2017 - Bijelo Polje

2

OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE

Rajka Đoković

Provjera znanja - Moodle

1. maj; 15. maj

PRAVNE NAUKE 2017 - Bijelo Polje

4

OBLIGACIONO PRAVO

Snežana Miladinović

Odlaganje kolokvijuma do početka nastave

 -

PRAVNE NAUKE 2017 - Bijelo Polje

4

KOMPANIJSKO PRAVO

Dragan Radonjić

Provjera znanja - Moodle

29. april u 10h; 13. maj u 10h

PRAVNE NAUKE 2017 - Bijelo Polje

4

KRIVIČNO PRAVO – POSEBNI DIO

Velimir Rakočević

Odlaganje kolokvijuma do početka nastave

 -

PRAVNE NAUKE 2017 - Bijelo Polje

4

FINANSIJSKO PRAVO

Gordana Paović Jeknić

Provjera znanja - Moodle

5. maj; 19. maj

PRAVNE NAUKE 2017 - Bijelo Polje

4

UPRAVNO PRAVO

Dražen Cerović

Provjera znanja - Moodle

8. maj; 22. maj

PRAVNE NAUKE 2017 - Bijelo Polje

6

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

BIljana Đuričin

Provjera znanja

27. april; 19. maj

PRAVNE NAUKE 2017 - Bijelo Polje

6

STRANI JEZIK - STRUČNI II

Filološki fakultet

Odlaganje kolokvijuma do početka nastave

 -

PRAVNE NAUKE 2017 - Bijelo Polje

6

POSLOVI ROBNOG PROMETA

Dožić Nikola

Provjera znanja - Moodle

29. april u 12h, 13. maj u 12h

PRAVNE NAUKE 2017 - Bijelo Polje

6

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

Maja Kostić Mandić

Provjera znanja - Moodle

14. maj u 12:15h; 20. maj u 12:15

SPECIJALISTICKE / PRAVNE NAUKE

2

Pravo hartija od vrijednosti

Vladimir Savković

Seminarski rad

 

SPECIJALISTICKE / PRAVNE NAUKE

2

Poresko i budžetsko pravo EU

Gordana Paović Jeknić

Praktični zadatak - seminarski rad

20. maj; 23. maj

SPECIJALISTICKE / PRAVNE NAUKE

2

Penologija

Darko Radulović

Provjera znanja - Problemska pitanja; seminarski rad

21. april u 9h; 5. maj u 9h

SPECIJALISTICKE / PRAVNE NAUKE

2

Kriminalistika

Velimir Rakočević

Odlaganje kolokvijuma do početka nastave

 -

SPECIJALISTICKE / PRAVNE NAUKE

2

Porodično pravna klinika

Radoje Korać

Provjera znanja

30. april u 11h; 7. maj u 11h

SPECIJALISTICKE / PRAVNE NAUKE

2

Nasljedno pravna klinika

Ljiljana Kadić

Provjera znanja - praktični zadaci

 23. aprilu 12h; 30. april u 12h

SPECIJALISTICKE / PRAVNE NAUKE

2

Građansko procesna klinika

Biljana Đuričin

Provjera znanja - prakticni zadaci

27. april u 11h; 11. maj u 11h

SPECIJALISTICKE / PRAVNE NAUKE

2

Procesno dokazno pravo

Drago Radulović

Provjera znanja - problemska pitanja

13. april u 12h; 27. april u 12h

SPECIJALISTICKE / PRAVNE NAUKE

2

Evroatlanske integracije

Marina Jovićević

Provjera znanja - Moodle

1. maj; 8. maj

SPECIJALISTICKE / PRAVNE NAUKE

2

Međunarodnopravna klinika

Ranko Mujovic

Provjera znanja - simulacija sudjenja, kad se steknu uslovi

 -

SPECIJALISTICKE / PRAVNE NAUKE

2

Komparativni pravni sistemi

Nevenka Bogojević Gluščević

Zadaci / Seminari

posljednja sedmica aprila

SPECIJALISTICKE / PRAVNE NAUKE

2

Crnogorska pravna tradicija

Rajka Đoković

Provjera znanja - Moodle

 

SPECIJALISTICKE / PRAVNE NAUKE

2

OSNOVI PRAVA EU

Marina Jovićević

Provjera znanja - Moodle

27. april; 18. maj

SPECIJALISTICKE / PRAVNE NAUKE

2

PARLAMENTARIZAM I PARLAMENTARNO PRAVO

Petar Šturanović

Provjera znanja - Problemska pitanja; seminarski rad

4. maj; 11. maj

SPECIJALISTICKE / PRAVNE NAUKE

2

Mirno rješavanje sporova

Ranko Mujović

održan kolokvijum

 -

SPECIJALISTICKE / PRAVNE NAUKE

2

Maloljetničko krivično pravo

Velimir Rakočević

Odlaganje kolokvijuma do početka nastave

 -

SPECIJALISTICKE / PRAVNE NAUKE

2

Poreski postupak i poresko kazneno pravo 

Gordana Paović Jeknić

Esej - seminarski rad

20. maj; 23. maj

SPECIJALISTICKE / PRAVNE NAUKE

2

Međunarodno pravo zaštite životne sredine

Maja Kostić Mandić

Eseji - seminarski rad

14. maj u 13h; 20. maj u 13h

KRIMINALISTIČKO SUPROTSTAVLJANJE SAVREMENIM OBLICIMA KRIMINALITETA

2

KRIMINALISTIČKE IDENTIFIKACIJE

Aleksandar Ivanović

 -

 -

KRIMINALISTIČKO SUPROTSTAVLJANJE SAVREMENIM OBLICIMA KRIMINALITETA

2

OBEZBJEĐENJE DOKAZA

Božidar Banović

Zoom

9. maj u 12h; 23. maj u 12h

KRIMINALISTIČKO SUPROTSTAVLJANJE SAVREMENIM OBLICIMA KRIMINALITETA

2

KRIMINALISTIČKO PROFILISANJE

Ivan Petrović

Seminarski rad sa PP prezentacijom

15. maj i 22. maj

 

Dokumenti

Broj posjeta : 2198