Pravni fakultet, 13.02.2019

Upustvo za pisanje seminarskog rada - 13.02.2019 14:58Koristiti posebnu stranu kao naslovnu stranu - title page -  na kojoj je potrebno navesti: naziv rada, ime i prezime studenta i broj indexa, predmet i nastavnika na predmetu i  datum predaje rada.

Iza naslovne strane treba da slijedi sadržaj rada.

headeru je potrebno označiti naziv rada,  ime i prezime studenta, i broj indexa.

Format: Font 12, Arial; 10 do 16 strana (razmak 1,5 – 27-29 redova po strani).

Nakon sadržaja slijedi sadržinski dio rada sa zaključkom na kraju.

Literaturu treba dati na kraju rada u sljedećoj formi:

    • Autor, naslov knjige, izdavač, godina (mjesto), strane.
    • Autor, naslov rada, naziv časopisa, broj, godina, strane.
    • Web site: naslov i datum kada je gledan.

Seminarski radovi se predaju u putem mail 7 dana prije odbrane saradniku u nastavi.

Prilikom odbrane rada student predaje jedan primjerak rada u štampanoj formi.