Pravni fakultet, 13.12.2019

PREDROK ZAVRŠNOG ISPITAPredrok završnog ispita na zahtjev studenata iz Posredovanja će se održati dana 18.12.2019 prema slijedećem raspredu:

I grupa u 9.15 časova, br. indexa 2-19 zaključno sa 114-19 i

ii grupa u 10.15 od 123-19 sa 190-19

Materija za predrok, kao i za završni ispit je:

Posredovanje u porodičnim sporovima

Posredovanje u EU

Komedijacija

Nedelja poravnanja

Završni ispit će se održati dana 17.01.2020, a popravni dana 23.01.2020.

Broj posjeta : 165