Završni specijalistički radovi / Termini predaje, pregleda i odbrane / septembarski ispitni rok 2023.
13.09.2022. je rok do kada  KANDIDATI , čija je tema odobrena , imaju pravo da predaju Završni rad MENTORU / u jednom pdf formatu, pripremljen u konačnoj formi i sadržaju, elektonski ili na USB-u, težina fajla 20-40 MB /.

20.09.2022. je rok do kada MENTOR treba da pregleda Završni rad  i ustanovi da li isti zadovoljava kriterijume prolaznosti.

Ukoliko mentor procijeni da predati rad ne zadovoljava uslove prolaznosti, vraća isti uz primjedbe kandidatu, na doradu. Ukoliko su potrebne korekcije manjeg obima, kandidat je dužan da ih otkloni u roku od 7 dana, a ukoliko se radi o značajnijim korekcijama sprovođenje dalje procedure se odlaže do avgustovsko-septembarskog roka.

Ukoliko mentor procijeni da rad treba prihvatiti, prosljeđuje ga uz Izvještaj o radu na A4 formatu papira i formular prijave rada sa formiranom Komisijom, koja je prethodno dostavljena mentorima i ostalim članovima Komisije za Pregled, ocjenu i odbranu rada, u pdf formatu, kako bi kroz svoje sugestije doprinijeli unapređenju rada odnosno prihvatili isti za odbranu. Ukoliko ostali članovi komisije imaju određene primjedbe, kandidatu se vraća rad da u roku od 7 dana otkloni nedostatke. Korigovanu verziju kandidat dostavlja mentoru na konačnu saglasnost.

04.10.2023. Termin kada KANDIDAT treba da popuni PRIJAVU ZA ODBRANU ZAVRSNOG RADA /obrazac je na linku u nastavku/ i potpisanu je preda u Studentsku službu, u jednom primjerku, uz uslov da je ispunio sve obaveze predviđene Nastavnim planom i programom /polozio sve ispite/.

04.10.2023. Termin  kada KANDIDATI, čiji su Završni radovi prihvaćeni, predaju Studentskoj službi JEDAN odštampan, tvrdo ukoričen, primjerak /tamno plave korice/ Završnog rada i TRI u digitalnom obliku za biblioteku.

11.10. - 18.10. 2023. predviđeni su termini za konačni Pregled, ocjenu i odbranu Završnih radova.

 

Napomene: 

Mentori i saradnici su u obavezi  da iskontrolišu tehničku pripremu konačne verzije Završnih radova, kako bi bili unificirani i usklađeni sa Protokolom o Završnom radu (korice, sadržaj...). Templejt za korice i četiri prve stranice rada se nalaze  na linku https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1232/objava/116636-zavrsni-specijalisticki-radovi-termini-predaje-pregleda-i-odbrane-septembarski-ispitni-rok-2022 .

Konačna faza, sa Obrascem za Pregled, ocjenu i odbranu Završnog rada će biti dostavljena naknadno, kada bude usvojena lista kandidata koji su stekli uslov za odbranu Završnog radaNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.